Käyttöehdot

KÄYTTÖEHDOT
Nämä käyttöehdot koskevat Suomen Luottotietohaun (jäljempänä Luottotietohaku) tarjoamia palveluita.

PALVELUN SISÄLTÖ JA KÄYTTÖOIKEUS
Asiakkaalla on näissä ehdoissa määritelty käyttöoikeus Luottotietohaun tietokantoihin ja palveluun (jäljempänä Palvelu) luottotietokyselyiden tekemiseksi jäljempänä mainituin rajoituksin.
Luottotietohaun Palvelu ovat tarkoitettu asiakkaan omaan käyttöön. Asiakas saa Palvelusta hakemiinsa tietoihin rajoitetun käyttöoikeuden ja sitoutuu noudattamaan tietosuojalainsäädännön velvoitteita luottotietojen käytössä ja käsittelyssä sekä käsittelemään tietoja muutoin lainmukaisesti.

HENKILÖLUOTTOTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS
Toisen henkilön luottotietoja saa kysyä ja käyttää ainoastaan Luottotietolaissa (527/2007) mainittuihin tarkoituksiin. Luottotietohaku luovuttaa henkilöluottotietoja Asiakkaalle vain jäljempänä mainittuihin laissa määritelyihin käyttötarkoituksiin. Käyttämällä tätä Palvelua asiakas vakuuttaa, että hänellä on laillinen peruste tietojen kysymiseen ja käyttämiseen.

Luoton myöntäminen
Luoton valvonta
Perinnän suunnitelu
Vastuuhenkilöasema
Vuokrasopimus
Työnhakijan tai -tekijän arviointi
Viranomaisen tiedonsaantioikeus
Takaus tai pantin anto
Sopimusehtojen määrittely
Todistus velvoitteiden hoitokyvystä ja rahanpesun ehkäiseminen

Luotto- ja henkilötietojen siirtäminen EU- ja ETA-maiden ulkopuolelle ilman laillisia perusteita on kielletty.

HENKILÖLUOTTOTIETOJEN KÄSITTELY
Henkilön luottotietoja on oikeus käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon niitä on kysytty. Tiedot tulee tuhota, kun laillista perustetta niiden käyttämiselle tai säilyttämiselle ei enää ole.

LUOTTOTIETOHAUN VASTUU TIETOJEN KÄYTÖSTÄ
Luottotietohaku noudattaa toiminnassaan hyvää henkilötietojen käsittelytapaa ja käyttää luotettavia tietolähteitä. Luottotietohaku ei vastaa asiakkaalle suoritetuissa toimeksiannoissa tai tietokannoissa esiintyvistä virheistä tai palvelun viivästymisen mahdollisesti aiheuttamista välillisistä tai epäsuorista vahingoista. Luottotietohaku ei vastaa asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, jos tietokantojen käytön estää ylivoimainen este, johon Luottotietohaku ei voi vaikuttaa. Suomen Luottotietohaun vastuu rajoittuu kaikissa tilanteissa asiakkaan Palvelun käytöstä maksamaan määrään.

MAKSUT
Palvelu on asiakkaan käytössä, kun asiakas on maksanut pyydetyn palvelun jollain jäljempänä mainitulla maksutavalla. Luottotietohaku maksaa 19.90 eur/haku. Mikäli tietojen kyselijä hakee omia luottotietojaan, maksaa haku tällöin 9.90 eur/haku.

MAKSUTAVAT
Palvelut ja tuotteet maksetaan tilauksen yhteydessä.

Verkkokaupassa voidaan maksaa seuraavilla maksutavoilla:

Nordea, Osuuspankki, Sampo, Tapiola, Aktia, Nooa, Paikallisosuuspankit, Säästöpankit, Handelsbanken, S-Pankki, Ålandsbanken sekä luottokortit. Maksaminen tapahtuu Paytrail Oyj:n sivuston kautta.

Maksut Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla:

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla tehtävissä maksuissa Paytrail Oyj näkyy maksun saajana korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa.

Paytrail kerää maksutapahtuman yhteydessä IP-osoitteen, maksutavan sekä maksuajankohdan.

https://www.paytrail.com/tietosuojaseloste-paytrailin-maksupalvelu

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Puhelin: 0207 181830

Verkkopankit:
Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksunvälityspalvelun toteuttaa Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Käyttäjän kannalta palvelu toimii aivan kuten perinteinen verkkomaksaminenkin.

PALVELUN PERUUTTAMINEN
Palvelun tilaamista ja siitä veloitettavaa maksua ei voi peruuttaa sen jälkeen, kun palvelun toimittaminen on käyttäjän suostumuksella aloitettu (Kuluttajansuojalaki 6 luku 16§).

IMMATERIAALIOIKEUDET
Sivuston ja Palvelun omistusoikeus sekä tekijänoikeus ja kaikki muut Palveluun ja sen sisältämään aineistoon liittyvät immateriaalioikeudet (mukaan lukien mm. tekijänoikeudet, rekisteröimättömät ja rekisteröidyt tavaramerkki- ja mallioikeudet, patentit, domain-nimet, liikesalaisuudet sekä tietokantaoikeudet) kuuluvat Palveluntarjoajalle, sen yhteistyötahoille tai muille oikeudenhaltijoille. Palvelun sisällön tai osan tallentaminen, julkaiseminen, jäljentäminen tai jakelu ilman oikeuksienomistajan lupaa on kielletty, lukuun ottamatta säilyttämistä tietokoneella tai tulostamista henkilökohtaista käyttöä varten näissä käyttöehdoissa kuvattuun tarkoitukseen.

KÄYTTÖEHTOJEN VOIMASSAOLO JA NIIDEN HYVÄKSYMINEN
Asiakas vahvistaa ennen luottotietojen kyselyä hyväksyvänsä nämä ehdot ja noudattavansa niitä. Nämä käyttöehdot ovat voimassa toistaiseksi. Suomen Luottotietohaulla on oikeus muuttaa näitä ehtoja julkaisemalle päivitetyt ehdot palvelunsa verkkosivuilla ja tiedottamalla ehtojen muutoksesta palvelussaan. Asiakas hyväksyy uudet käyttöehdot käyttäessään palvelua ehtojen muutoksen jälkeen. Mikäli asiakas ei hyväksy näitä ehtoja tai niihin tehtyä muutosta, hänellä ei ole oikeutta käyttää palvelua.

SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYDET
Suomen Luottotietohaun Palveluun ja näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset erimielisyydet, ellei niitä saada sovinnollisesti ratkaistua, käsitellään Palvelun toimittajan kotipaikan yleisessä tuomioistuimessa.

Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste kuvaa Suomen Luottotietohaun toimintatavan henkilötietojen käsittelyn osalta. Suomen Luottotietohaku noudattaa kaikessa toiminnassaan tietosuojalainsäädännön vaatimuksia.


REKISTERINPITÄJÄ
Suomen Luottotietohaku / Suomen Online Palvelut Oy
Y-tunnus 2551904-4
Osoite: Veistämönaukio 1-3, 20100 Turku
Puhelin: 020 756 9961, sähköposti: asiakaspalvelu@luottotietohaku.fi


REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ
Petri Maijanen


TOIMINNASSA KÄYTETTÄVÄ REKISTERI
Suomen Luottotietohaku -palvelun asiakasrekisteri (jäljempänä asiakasrekisteri).


HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMISEN TARKOITUS JA SEN OIKEUSPERUSTE
Suomen Luottotietohaku käsittelee toiminnassaan tietoja henkilöistä, jotka ovat kysyneet henkilöluottotietoja Suomen Luottotietohaun palvelussa. Lisäksi Suomen Luottotietohaku käsittelee tilapäisesti niitä henkilötietoja ja luottotietoja, jotka sen asiakkaat ovat palvelua käyttäen hakeneet.
Suomen Luottotietohaku käsittelee henkilötietoja seuraavin perustein:

- Asiakassuhteen luomiseksi
- Sovitun palvelun tuottamiseksi


KUVAUS REKISTERIN TIEDOISTA

* Asiakasrekisteri
Asiakasrekisteriin tallennetaan tiedot (nimi ja henkilötunnus), henkilöistä jotka ovat käyttäneet Suomen Luottotietohaun palvelua luottotietojen hakemiseen. Rekisteriin ei tallenneta muita henkilötietoja asiakkaista. Palvelua käyttävät henkilöt on tunnistettu pankkien Tupas - varmennepalvelun avulla. Asiakasrekisteritietoja säilytetään 12 kuukauden ajan palvelun viimeksi tapahtuneesta käytöstä. Tietoja säilytetään palvelutapahtuman oikeellisuuden varmistamiseksi ja taltioimiseksi. Suppeat tiedot, joista ilmenee vain maksutapahtumaan liittyen maksajan nimi, säilytetään kirjanpitolain edellyttämin tavoin 6 vuotta tapahtumavuoden päättymisestä.

* Luottotiedot
Suomen Luottotietohaku ei itse kerää eikä koosta luottotietoja, vaan tarjoaa ainoastaan teknisen rajapinnan ja käyttöliittymän, jolla asiakkaat voivat hakea ja tarkastella Bisnode Finland Oy:n keräämiä luottotietoja. Luottotietojen sisällöstä vastaa ja sen tuottaa kaikilta osin Bisnode Finland Oy eikä Suomen Luottotietohaku käsittele tai muokkaa tietoja miltään osin. Suomen Luottotietohaku tallentaa asiakkaan hakemat luottotiedot ja niihin liittyvät henkilötiedot teknisistä ja laskutuksen toteuttamiseen liittyvistä syistä tilapäisesti 24 tunnin ajan sen jälkeen, kun tiedot on haettu Bisnode Finland Oy tietokannasta. Tämän jälkeen kaikki asiakkaan hakemat tiedot poistetaan. Suomen Luottotietohaku ei muilta osin tallenna tai käsittele luottotietoja.


TIETOJEN LUOVUTUS
Suomen Luottotietohaku ei luovuta asiakasrekisteristä tietoja kolmansille osapuolille. Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa palvelun toteuttamiseen liittyen Suomen Luottotietohaun alihankkijalle tai palveluntarjoajalle. Luovutettuja tietoja ei käytetä muuhun tarkoitukseen. Henkilötietoja voidaan myös luovuttaa laillisten velvoitteiden täyttämiseksi, kuten mahdollisen väärinkäytösepäillyn tutkimiseksi.


TIETOJEN LUOVUTUS EU- JA ETA-MAIDEN ULKOPUOLELLE
Asiakastietoja ei luovuteta EU- ja ETA-maiden ulkopuolelle ilman rekisteröidyn suostumusta.

Asiakkaan hakemia luottotietoja ja niihin liittyviä henkilötietoja luovutetaan vain asiakkaan omaan käyttöön luottotietolain ja lain tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Luottotietoja saa ei saa luovuttaa eteenpäin kolmannelle osapuolelle. Suomen Luottotietohaku ei luovuta näin haettuja luottotietoja kolmansille osapuolille.


KUVAUS REKISTERIN SUOJAUKSESTA
Rekisterinpitäjä on huolehtii tarpeellisista turvatoimista suojatakseen henkilötiedot vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta tuhoamiselta, häviämiseltä, muuttumiselta/muuttamiselta, luvattomalta luovuttamiselta, väärinkäytöltä ym. Tietoja säilytetään teknisesti turvattuna. Lisäksi Rekisterinpitäjällä on sisäisiä turvatoimia, joilla varmistetaan, että ainoastaan rajattu määrä ja tietoja tarvitseva henkilöstö käsittelee henkilötietoja.
Palvelin jossa rekisteri sijaitsee on suojattu vahvoilla ja testatuilla tietoturvaratkaisuilla. Palvelin sijaitsee fyysisesti tietoturvallisessa ja vaatimukset täyttävässä palvelintilassa. Kaikki yhteydet palvelimeen ovat salattuja. Henkilöillä joilla on pääsy rekisteriin ovat saaneet koulutuksen tietoturvasta sekä tietosuojamateriaalin käsittelystä.


REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsy häntä itseään koskeviin tietoihin. Pyyntö on tehtävä kirjallisesti ja siinä on annettava Rekisterinpitäjällä rekisteröidyn yksilöimiseksi tarvittavat tiedot. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus pyytää Rekisterinpitäjää poistamaan, muuttamaan tai korjaamaan Rekisterinpitäjän käyttämä tai käsittelemä virheellinen tai harhaanjohtava tieto. Rekisteröidyllä on myös mahdollisuus pyytää rajoittamaan tietojen käyttöä, pyytää niiden siirtoa järjestelmästä toiseen ja oikeus kieltää Rekisterinpitäjää käsittelemästä tietoja.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli Rekisteröity katsoo tietojaan käytetyn tietosuojalainsäädännön vastaisesti


TIETOSUOJASELOSTEEN PÄIVITTÄMINEN
Rekisterinpitäjä pitää tämän tietosuojaselosteen ajan tasalla ja pidättää oikeuden muuttaa sitä tarvittaessa. Muutokset tulevat voimaan välittömästi niiden tultua julkaistuksi verkkosivuilla.